Μελισσοκομία Μπατσής

Η μονάδα μας "Μελισσοκομία Μπατσής" αποτελεί πρότυπο κέντρο μελισσοκομίας. Βρίσκεται στα Ιωάννινα και ασχολείται κυρίως με τη βελτίωση της μέλισσας, με εισαγωγή γενετικού υλικού σχεδόν όλων των Ευρωπαϊκών φυλών, τη δημιουργία υβριδίων με διάφορες διασταυρώσεις, τη διατήρηση καθαρών φυλών, όλα με τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης. Ειδικά για την τεχνητή σπερματέγχυση είναι η μονάδα που πρώτη την εφάρμοσε και εφαρμόζει στον Ελλαδικό χώρο. Στην Ευρώπη και στην Αμερική η τεχνητή σπερματέγχυση εφαρμόζεται από το 1940.

Batsis apiculture

Our unit "Batsis Apiculture" is a center of beekeeping. Located in Ioannina and is principally engaged in the improvement of the bee, by introducing genetic material almost all European tribes, creating hybrids with various crosses, maintaining pure breeds, all with the method of artificial insemination. Especially for artificial insemination is the first unit to apply and implement in Greece. In Europe and America the artificial insemination is applied since 1940.